Kim jestem?

jabtor

Rocznik ’86. Dziecko Szczęścia. Pe­da­go­g. Społecznik. Nie­do­szły pla­styk. Wo­lon­ta­riusz­ka. Zorientowana na Sens i wartości. Skon­cen­tro­wa­na na roz­wią­za­niach. Mi­ło­śnicz­ka słowa (pi­sa­ne­go). I filmu. An­ty­ta­len­cie mu­zycz­ne. Am­bi­wer­tycz­ka. Spo­koj­na – do czasu. Cze­ko­la­do­wy po­twór. Ma­rzy­ciel­ka. Lubi spa­ce­ry, wę­drów­ki, po­dró­że. Od czasu do czasu tań­czy. Fo­to­gra­fie – chęt­nie oglą­da i po­dzi­wia. Dużo sur­fu­je… w Sieci. Ma sła­bość do (nie­któ­rych) zwie­rząt i morza, choć woli góry. W pla­nach m.in. nauka pły­wa­nia i ję­zy­ków. Hobby: myśli ko­sma­te. I Czło­wiek. Całe życie w dro­dze. Bo Tęsknota jak komar – nie daje spokoju. Cel: iść, ciągle iść w stronę Słońca…

https://www.goldenline.pl/katarzyna-wisniewska50/

Leave a Reply